Privacy beleid binnen Opsteeg MKB

Bescherming van uw persoonsgegevens

Relaties, medewerkers en leveranciers hebben er recht op dat Opsteeg MKB zorgvuldig met hun gegevens omgaat. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Hiervoor hebben we een privacybeleid ontwikkeld dat is afgestemd op toepasselijke wet en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AvG). Het privacybeleid wordt uitgevoerd door middel van overeenkomsten, gedragsregels en (beveiligings)maatregelen.

De uitgangspunten voor Opsteeg MKB voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:

  • Uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke eisen (grondslag). Naast een wettelijke eis tot verwerking of de noodzaak in verband met het nakomen van een overeenkomst met u, geldt ook uw toestemming als wettelijke grondslag.
  • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.
  • Voor medewerkers en andere betrokkenen geldt een geheimhoudingsplicht met betrekking tot uw gegevens.
  • Er zijn passende organisatorische en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.
  • Persoonsgegevens worden nooit zonder toestemming van u doorgegeven aan derden. Uitzondering hierop is in het geval dat er een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt.

Welke persoonsgegevens gebruikt Opsteeg MKB

Opsteeg MKB gebruikt uitsluitend die persoonsgegevens die voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Voor relatiebeheer en communicatie worden contactgegevens verwerkt, zoals naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats, emailadres, telefoonnummers en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens. Als daarnaast andere persoonsgegevens worden verwerkt, is dit noodzakelijk voor het nakomen van een overeenkomst of wettelijke verplichting.

Gevoelige persoonsgegevens

De basis dienstverlening van Opsteeg MKB bestaat uit het samenstellen van diverse soorten financiële- en adviesrapportages en belastingaangiften. Dit soort documenten wordt, evenals adviesdossiers, aangemerkt als ‘gevoelige persoonsgegevens’ waarmee uiterst zorgvuldig wordt omgegaan. Vertrouwelijkheid en geheimhouding naar derden is hiervoor het uitgangspunt. Dit geldt uiteraard ook voor inloggegevens zoals gebruikersnamen en wachtwoorden. De technische en organisatorische beveiliging is hierop afgestemd.

Bijzondere persoonsgegevens

De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht Opsteeg MKB uw identiteit vast te stellen en een bewijs daarvan te bewaren.

Voor het verzorgen van belastingaangiften en toeslagen, (subsidie)aanvragen is Opsteeg MKB vanuit de wet verplicht het BSN-nummer te verwerken.

Dienstverlening door derden

Opsteeg MKB maakt gebruik van dienstverlening door derde partijen. Het gaat hierbij bij om ICT leveranciers, softwarebedrijven en andere gespecialiseerde adviseurs. Daar waar nodig wordt een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de afspraken worden vastgelegd die een correcte en veilige verwerking en de geheimhouding van uw persoonsgegevens garanderen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Persoonsgegevens worden nooit zonder toestemming van u doorgegeven aan derden. Uitzondering hierop is in het geval dat er een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt.

Informatie die bestemd is voor de overheid of de bank (bijvoorbeeld belastingaangiften en jaarstukken) worden doorgegeven op basis van een schriftelijke machtiging die door u is afgegeven.

Wij verstrekken geen gegevens aan partijen welke gevestigd zij buiten de EU.

Rechten met betrekking tot uw gegevens

Inzage

U heeft recht op inzage van de persoonsgegevens welke wij van u hebben ontvangen.

Rectificatie en wissen gegevens

Als blijkt dat uw gegevens niet juist zijn dan kunt u ons vragen om deze aan te passen. Tevens kunt u ons vragen uw gegevens te wissen.

Toestemming

De door u aan ons gegeven toestemming om persoonsgegevens te verwerken kunt u ten aller tijde intrekken.

 

Beveiliging en inbreuk hierop

Wij hebben passende maatregelen genomen om u persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en houden ons strikt aan de wet- en regelgeving. We verwerken u persoonsgegevens alleen als dit noodzakelijk is. We houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen en vewijderen uw gegevens als deze termijnen verstreken zijn.

Echter kan ondanks alle getroffen maatregelen een inbreuk op uw persoonsgegevens nooit volledig worden uitgesloten (datalek). Een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben wordt zoals bij wet vereist gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en bij de personen van wie de persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.

Klachten of vragen

Bij klachten of vragen kunt u contact opnemen met Opsteeg MKB